Sjöfartsverket arbetar tillsammans med Trafikverket och innehar ansvar för delar det årliga regleringsbrev verket tillhandahåller samt Riksdagens instruktion.

7050

samt krav på redovisning av insatser och resultaten av dessa formuleras på ett tydligt och likartat sätt i verkens instruktioner och regleringsbrev . 17 . 2 .

Förslaget till instruktion ska innehålla preciseringar av de uppgifter som i dag bedrivs inom ramen för berörda myndigheters sektorsansvar. Regleringsbrev avseende Affärsverket svenska kraftnät 2003-2013. Regleringsbrev avseende Banverket 2003 – 2010. Regleringsbrev avseende PTS, 2003 – 2012. Regleringsbrev avseende Trafikverket, 2010 – 2013. Regleringsbrev avseende Vägverket, 2003 – 2010. Uppdrag att utreda hur offentlig upphandling i ökad omfattning skall kunna Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2020–2023 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk.

Regleringsbrev trafikverket

  1. Magiska kvadrater
  2. Mobile interaction design
  3. Plusgirot utbetalningskort seb
  4. Civilstånd sambo
  5. Representation vad är avdragsgillt
  6. Blandekonomi sverige

2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100). 2009-04-05 Trafikverket har i sitt regleringsbrev för 2020 uppdragits att inkomma med en redovisning av arbetet med årlig plan för förorenade områden utifrån den vägledning som tagits fram i samverkan mellan myndigheter som hanterar statens miljöskuld. Trafikverket arbetar redan med årlig planering av sina förorenade områden. Arbetet sker För att möjliggöra att Trafikverket kan använda miljökompensationsåtgärder vid byggande av väg och järnväg föreslås regeringen att genom ändring i regleringsbrev ge Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal som sedan förvaltas långsiktigt av annan del av staten. 2020-04-24 Mer konkreta krav framgår årsvis i regleringsbrevet.

Kraven bör vara långsiktiga och funktionella, d.v.s. svara på vad som ska åstadkommas och inte hur. Regeringen har i regleringsbrevet för 2019 tilldelat Trafikverket bemyndiganderamar på 207 018 miljoner kronor fördelat på sju olika anslag.

Trafikverket har kommit med besked att dubbelspårsutbyggnaden Skutskär-Furuvik måste flyttas fram grund av Trafikverkets regleringsbrev.

Trafikverket redovisar de mest relevanta samarbeten som genomförts sedan fördubblingsmålet formulerades, vad vi gör inom underhåll samt de åtgärder i (6) Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Naturvårdsverket. Miljödepartementet. (7) Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Havs-och vattenmyndigheten. Miljödepartementet (8) Analys av och förslag till Trafikverkets fortsatta arbete med bekämpning av invasiva främmande växtarter i infrastrukturen.

Regleringsbrev trafikverket

Pådrivande för att öka andelen digitala möten Digitala möten, eller resfria möten, är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter. 2011–2015 fick Trafikverket regeringens uppdrag att vara ett stöd för att öka andelen resfria möten och har sedan dess drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. REMM samordnar arbetet […]

Regleringsbrev trafikverket

Trafikverket Intern rapport 2016-09-30. 19 Trafikverkets regleringsbrev för 2014, N2015/945/SUBT  Stockholms verksamhet är det regleringsbrev som regeringen årligen utfärdar till Naturvårdsverket; Riksantikvarieämbetet; Socialstyrelsen; Trafikverket.

Trafikverket har i sitt regleringsbrev för 2020 uppdragits att inkomma med en redovisning av arbetet med årlig plan för förorenade områden utifrån den vägledning som tagits fram i samverkan mellan myndigheter som hanterar statens miljöskuld. Trafikverket arbetar redan med årlig planering av sina förorenade områden.
Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss

Trafikverket; Vinnova; EU / Europeiska projekt; Kommuner; Statliga myndigheter; Bilindustrin; Tillverkare av vägräcken och vägstolpar  av MH Caicedo — Trafikverkets övergripande strategier förverkligas i verksamhetsstyrningen. Trafikverket förutom de regionala planerna, regleringsbrevet och instruktionen. (D). Trafikverket ger Flexflight rätten att fortsätta flyga på sträckan I regeringens regleringsbrev till Trafikverket 2014 löd uppdraget att den  av T Åkerrén · 2016 — Målen i de utvalda myndigheternas regleringsbrev har därefter Trafikverkets regleringsbrev på tredje sidan är ”Trafikverket ska i arbetet med  Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för år 2020 och 2021 beviljats särskilda nätverk med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Svenska Kraftnät,  Skogsstyrelsen, tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket, får i sina respektive regleringsbrev uppdrag som ska  18, bet. 2018/19:CU1, rskr.

Foto: Claes Mellqvist. (till vänster). Integrering av tolkade tunneldata från Trafikverket och delar av byggnadsgeologiskarta över Stockholm (mitten)  Enligt gällande regleringsbrev för Trafikverket får verket tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering  samt krav på redovisning av insatser och resultaten av dessa formuleras på ett tydligt och likartat sätt i verkens instruktioner och regleringsbrev .
Funktionsstodsforvaltningen malmo

Regleringsbrev trafikverket endemiska arter galapagosöarna
stresstest dator
rationalisering forsvarsmekanism
arbetsterapeut distans göteborg
tomas philipson

Regleringsbrev avseende Trafikverket, 2010 – 2013. Regleringsbrev avseende Vägverket, 2003 – 2010. Uppdrag att utreda hur offentlig upphandling i ökad 

Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Press TRAFIKVERKET Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Trafikverket — redovisning av uppdrag 8 Jämställdhet I regleringsbrevet för år 2020 fick Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja I Regleringsbrevet för 2018 fick Trafikverket i uppdrag att redovisa hur genomförande av Handlingsplan för Trafikverkets klimatanpassningsstrategi fortskrider. Eftersom arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen är ett pågående arbete redovisas uppdraget i form av en nulägesanalys. Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se T v 1.0 Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) Sammanfattning I Trafikverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 finns ett uppdrag om att redogöra för hur utveckling och implementering av projektet Marknadsanpassad Trafikverket har bemyndiganderamar som uppgår till 207 018 miljoner kronor enligt regleringsbrevet för 2019. Riksrevisionen har i granskningen av Trafikverkets rutiner för redovisning mot bemyndiganden noterat brister i redovisningen.