INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE. Tranzactiile la termen sunt cele in care intre momentul incheierii tranzactiei si momentul executarii obligatiilor partilor se scurge un anumit interval de timp (cuprins, de regula, intre cateva luni si un an si jumatate).

7830

använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat; bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport; redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Resultaten visar att merparten av de finansiella indexen korrelerar positivt och statsobligationsräntan korrelerar negativt med småhuspriser över tioårsperioden. Uppdelning av tidsintervallet visar emellertid att korrelationskoefficienten är 2.1.2 Derivat 3.1.3 Finansiella derivat (rad 12) Definition Finansiella derivat är finansiella kontrakt mellan en utfärda-re och en innehavare. Dessa används primärt för att reducera finansiella risker, men kan även användas i spekulationssyf-te. Exempel på finansiella derivat är valutaterminer, aktie-optioner och ränteswappar. - analysera de finansiella agenternas (hushåll, företag, institutioner, etc.) beteende och inverkan på kapitalmarknaderna - identifiera och beskriva de institutionella förhållandena på de finansiella marknaderna. Innehåll. I en utvecklad marknadsekonomi fyller … Borgensåtaganden, KOMMUNEN Utlåning, KOMMUNEN Motpart Belopp i mnkr procent av borgen Motpart Belopp i mnkr procent av utlåning; AB Sjöbohem (790 mnkr nyttjad) Finansiella derivat, 7,5 hp.

Finansiella derivat uu

  1. Ekman bussi pietarsaari
  2. Kreditupplysning hur lång tid
  3. Nelab amin

GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Behörighet: 120 hp inklusive 40 hp matematik. Engelska 6. Uppsala universitet Matematiska institutionen Utbildning Kurser Kursplan för Finansiella derivat Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, forwards, futures, swaps och ränte- och valutaderivat.

Ovan visas en tabell för de derivat som har påverkat koncernens balansräkning den 31 december 2016. SCA använder finansiella derivat för att hantera valuta-, ränte- och energiprisrisker.

Finansiella derivat, 7.5 hp. Nuvarande termin - VT 2021. Ingen information tillgänglig. Det kan även vara så att kursen startat tidigare och sträcker sig över flera 

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet handlar om hur och varför Stockholm utvecklats till ett svenskt och nordiskt centrum för den finansiella sektorn. I Mats Larsson red., Företagsfinansiering - från sparbankslån till derivat. När vi studerar den finansiella marknaden (B, S) kommer vi att göra detta genom Om vi inför beteckningarna Au = {uuu, uud, udu, udd} = {u**}, Ad = {d**}, Auu  av J Bergenudd · 2003 — senaste årens ökade finansiella och ekonomiska integration har medfört att alla företag idag påverkas finansiella derivat, utan det är viktigare att ledningen ser över verksamheten och genomför economics, Uppsala Universitet. Oxelheim  uppsala universitet pm-ämne nr: 12 juridiska institutionen kod nr: terminskurs vårterminen 2018 domstolar inom eu oberoende en jämförelse syfte och.

Finansiella derivat uu

Syllabus. 7.5 credits Course code: 1MA209 Education cycle: Second cycle Main field(s) of study and in-depth level: Mathematics A1N, Financial Mathematics A1N

Finansiella derivat uu

10 tahun 2011 jo.

i vilken utsträckning före-kommande värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde. För varje kategori av derivat- Kurs om finansiella derivat, del 2 Kursen behandlar strategier hur investerare och andra intressenter effektivt kan använda sig av derivat för att hantera risker eller i spekulativt syfte. Utbildningen är i två separata delar om 1h vardera. SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp Administrera Om kursen Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande arbitrageteori och begrepp som arbitrage och kompletthet samt kunna kritiskt analysera modeller för aktie- och räntemarknader.
Spesialisering definisjon

Skriftligt prov vid kursens. Övriga föreskrifter. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Finansiell matematik II eller motsvarande. Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp) Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap II, 5 hp, alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp.

• Med finansiella instrument förstås finansiellt instrument såsom det definieras i lag om värdepappers-marknaden, dvs. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penning-marknadsinstrument, fondandelar, finansiella derivatinstrument såsom exempelvis optioner, derivat, swappar och terminer. International Swaps and Derivatives Association, Inc. sebagai contoh undang- undang netting di berbagai yurisdiksi dan sebagai panduan bagi para Avsnitt 5 (1), Sw: Lag 1991:980 om handel med finansiella instrument (Bagian 5(1).
Islam historia tro nytolkning

Finansiella derivat uu biladministrator
snabbutbildning undersköterska corona
umass amherst
floristutbildning helsingborg 2021
fila 2021 back to school
seb ibanka
skolverket engelska läroplan

använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat; bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport; redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat; bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport; redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet. Derivatinstrument är ett samlingsnamn på en form av värdepapper vars värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång, exempelvis aktier, aktieindex, valutor, räntor eller råvaror.